Pápež František novým metropolitom: Učte veriacich nebáť sa Herodesov

Na slávnosť sv. Petra a Pavla Svätý Otec slávil Eucharistiu v Bazilike sv. Petra za prítomnosti delegácie Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Pri oltári nad hrobom sv. Petra pápež František požehnal páliá pre 46 nových arcibiskupov metropolitov.

AFP4306894

Pápež František s metropolitom Ionannisom Zizioulasom na slávnosť sv. Petra a Pavla

Vatikán 29. júna – Na slávnosť sv. Petra a Pavla dnes Svätý Otec slávil Eucharistiu v Bazilike sv. Petra za prítomnosti delegácie Konštantínopolského ekumenického patriarchátu vedenej metropolitom Pergama Ioannisom Zizioulasom. Pri oltári nad hrobom sv. Petra pápež František požehnal páliápre 46 nových arcibiskupov metropolitov z celého sveta.

V homílii sa vychádzajúc z biblických čítaní slávnosti (Sk 12; 2 Tim 4; Mt 16) obrátil na nových arcibiskupov s výzvou, aby boli ľuďmi modlitby, viery a svedectva:

„Cirkev vás chce mať ľuďmi modlitby, majstrami, učiteľmi modlitby, ktorí budú učiť Pánom zverený ľud, že vyslobodenie z každého väzenia je jedine dielom Božím a ovocím modlitby, že Boh v správnej chvíli posiela svojho anjela, aby nás zachránil z toľkých zotročení a z nespočetných reťazí svetskosti. Aj vy buďte pre tých najnúdznejších anjelmi a poslami lásky!

Cirkev vás chce mať ľuďmi viery, učiteľmi viery, ktorí  naučia veriacich nebáť sa toľkých Herodesov, ktorí dorážajú prenasledovaniami, krížmi každého druhu. Žiadny Herodes nedokáže vyhasiť svetlo nádeje, viery a lásky toho, kto verí v Krista!

Cirkev vás chce mať ľuďmi svedectva. Sv. František hovorieval svojim bratom: Neustále hlásajte evanjelium, a ak je to nevyhnutné, tak aj slovami! (porov.Františkánske pramene, 43). Niet svedectva bez dôsledného života! Dnes nie sú natoľko potrební učitelia, ale odvážni svedkovia, presvedčení a presvedčiví. Svedkovia, ktorí sa nehanbia za Kristovo meno a za jeho kríž ani pred ručiacimi levmi, ani pred mocnosťami tohto sveta. Podľa vzoru Petra a Pavla a toľkých ďalších svedkov v priebehu dejín Cirkvi, svedkov, ktorí hoci patrili k rozdielnym kresťanským vyznaniam, prispeli k zviditeľneniu a vzrastu jediného Kristovho Tela. A toto rád zdôrazňujem v prítomnosti – vždy veľmi cenenej – delegácie Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, vyslanej drahým bratom Bartolomejom I.“

Plné znenie homílie pápeža Františka

Páliá dostali noví arcibiskupi do rúk po skončení liturgie. Odnášajú si ich do svojich miestnych cirkví, kde ich prijmú pri osobitnej slávnosti z rúk apoštolského nuncia, za účasti sufragánnych biskupov a veriaceho ľudu.

Na poludnie sa pred modlitbou Anjel Pána pápež František prihovoril z okna Apoštolského paláca týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešná slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla sa ako viete, slávi v Cirkvi na celom svete, no s celkom osobitnou radosťou ju prežíva Cirkev Ríma, pretože v ich svedectve, spečatenom krvou, má ona sama vlastné základy. Rím prechováva zvláštnu lásku a uznanie voči týmto Božím mužom, ktorí prišli z ďalekej krajiny, aby ohlasovali, za cenu života, to Kristovo evanjelium, ktorému sa totálne oddali. Slávne dedičstvo týchto dvoch apoštolov je dôvodom duchovnej hrdosti pre Rím, a je zároveň výzvou žiť kresťanské čnosti, osobitne vieru a lásku: vieru v Ježiša ako Mesiáša a Božieho Syna, ktorého Peter ako prvý vyznal a Pavol ho ohlasoval národom, a lásku, ktorú je táto Cirkev povolaná vysluhovať v univerzálnom horizonte.   

V modlitbe Anjel Pána pripájame k spomienke na svätých Petra a Pavla aj spomienku na Máriu, živý obraz Cirkvi, Kristovej nevesty, ktorú obaja apoštoli «zúrodnili svojou krvou» (Vstupná antifóna Omše vo dne). Peter  osobne poznal Máriu a v rozhovore s ňou – osobitne v dňoch, ktoré predchádzali Turícam (porov. Sk 1,14) - si mohol prehĺbiť poznanie Kristovho tajomstva. Pavol v ohlasovaní naplnenia spasiteľského plánu «v plnosti čias», nezabudol pamätať na „ženu“, z ktorej sa Boží Syn narodil v čase (porov. Gal 4,4).V evanjelizácii týchto dvoch apoštolov tu v Ríme má korene aj hlboká a stáročná nábožnosť Rimanov k Panne Márii, ktorú zvlášť vzývajú ako Salus Populi Romani (Záchranu rímskeho ľudu). Mária, Peter a Pavol: sú našimi spoločníkmi na ceste hľadania Boha, sú našimi sprievodcami na ceste viery a svätosti, pobádajú nás smerom k Ježišovi, aby sme urobili všetko, čo od nás žiada. Vzývajme ich o pomoc, aby naše srdce mohlo byť vždy otvorené pre vnuknutia Ducha Svätého a pre stretnutie s bratmi.    

Pri eucharistickom slávení, ktoré sa dnes ráno konalo v Bazilike sv. Petra, som požehnal pálium arcibiskupov metropolitov vymenovaných za posledný rok, pochádzajúcich z rozličných častí sveta. Opäť ich zdravím a opakujem svoje blahoprianie im, ich príbuzným a všetkým, ktorí ich pri tejto významnej príležitosti, a vyslovujem prianie, aby pálium okrem toho, že prehĺbi putá spoločenstva s Petrovým stolcom, bolo stimulom pre stále veľkodušnejšiu službu tým, ktorí sú zverení ich pastoračnej horlivosti. Pri tejto liturgii som mal tú radosť pozdraviť členov delegácie, ktorá prišla do Ríma v mene Ekumenického patriarchu, najdrahšieho brata Bartolomeja I., aby sa zúčastnila ako po každý rok na slávnosti sv. Petra a Pavla. Aj táto prítomnosť je znakom bratských pút existujúcich medzi našimi cirkvami. Modlime sa, aby sa vzájomne medzi nami upevnila cesta jednoty.

Naša modlitba je dnes predovšetkým za mesto Rím, za jeho duchovné i materiálne dobro. Nech Božia milosť podopiera všetok rímsky ľud, aby v plnosti žil kresťanskú vieru, dosvedčenú s neochvejným zápalom svätými Petrom a Pavlom. Nech za nás oroduje Svätá Panna, Kráľovná apoštolov.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec pozdravil medzi prítomnými na námestí osobitne miestnych Rimanov a pripomenul, že výťažok z tradičného slávnostného predstavenia, večerného ohňostroja v centre Ríma nad Anjelským hradom, pôjde na podporu konkrétnej charitatívnej iniciatívy vo Svätej zemi a v krajinách Blízkeho východu.

Napokon pápež František požiadal všetkých o modlitbové sprevádzanie počas apoštolskej cesty do Ekvádoru, Bolívie a Peru v dňoch 5. – 13. júla: „Kiež Pán požehná túto moju cestu na Latinskoamerický kontinent, ktorý je mi tak drahý, ak si môžete predstaviť. Vyjadrujem milovaným obyvateľom Ekvádoru, Bolívie a Paraguaja radosť z toho, že zavítam k nim domov, a prosím vás osobitne, aby ste sa modlili za mňa a za túto cestu, aby nás Panna Mária všetkých láskavo sprevádzala svojou materinskou ochranou.“